Welkom in de synagoge van Oostende

De Synagoge volgt een eenvoudig typologisch model, aangepast aan de beperkte ruimte en de onregelmatige afmetingen van het bouwperceel. De oppervlakte van 350 m² wordt volledig benut. De plattegrond ontvouwt een voorportaal met centrale halfronde nis voorzien van een cirkelvormig wasbekken met links en rechts de gescheiden ingangen respectievelijk voor mannen en vrouwen en de aansluitende vestiaires. Rechts leidt een trap naar de damesgalerij boven het voorportaal. Laatst genoemde sluit via een knik aan bij de langgerekte, één-beukige gebedsruimte uitlopend op een apsis met een halfronde nis. De resterende ruimte rechts wordt ingenomen door een bescheiden “MIKVA”-ruimte voor ritueel baden -, een kleine vergaderzaal en sanitaire voorzieningen.
Het voorportaal en gebedsruimte zijn afgedekt met een zadeldak, de lage, kleine zijruimten met een plat dak. De vergaderzaal beschikt over een daklicht dat geopend wordt op het Loofhuttenfeest.

Exterieur

Neo-romaanse vormentaal, geïnspireerd op de toenmalige synagogen-architectuur: de voorgevel is een exacte kopie in gereduceerde vorm van het middenfront van de orthodoxe synagoge van Frankfurt. Punten van vergelijking zijn: het portiek die de inkom overluifelt, de blinde geleding van de geveltop met rondboognissen die doorlopen over het door oculi omringende radvenster en het ronde wasbekken in de hal, dat hier voor het eerst in de Belgische Synagogenbouw een architecturale uitwerking krijgt.
Gecementeerde puntgevel met schijnvoegen, licht inspringend ten opzicht van de pleinwand, verlevendigd met plastische accenten en een grafische belijning. Beperkte ornamentiek: nauwelijks aan het muurvlak ontspringende, gebeeldhouwde, friezen, kapitelen en casementen met gestileerd blad- en rankwerk naar Byzantijns en vroeg-romaans model. De inkomportiek met twee rondbogen en twee rondboogdeuren en een centrale oculus met Davidster, wordt gedragen door tien, twee aan twee gekoppelde, zuiltjes (= tien zuilen die de tien geboden symboliseren). Een doorlopend ijzeren hekwerk markeert de rooilijn. In een vroeger gevelontwerp voorzag architect J. De Langhe twee neo-romaanse bekroonde zijtorentjes en een dwerggalerij
boven de centrale inkom. Het dubbeltorenfront, een verwijzing naar ‘YAKHIN’ en ‘BOAZ’, de twee zuilen voor de ingang tot de Tempel van Jeruzalem, was gedurende de 19de eeuw een wezenlijk kenmerk van de typologie van de synagogen.

Interieur

Bepleisterd en recent wit-beige beschilderd interieur waarvan de ornamentiek – in tegenstelling tot het eerste ontwerp – beperkt blijft tot elementen die de krachtlijnen van de architectuur onderschrijven.

Voorportaal

Mozaïekvloer afgelijnd met golvend meandermotief, marmeren sokkellambrisering, vermeld wasbekken en inhuldigingssteen met opschrift: “Inauguration de la Synagogue. 5 eloul 5671 – 29 août 1911. Administrateurs-fondateurs E. Fridlender, ministre officiant. M. Bloch, président. R. Natan, trésorier. C. Cerf, sécretaire, b. Feldberg”.

Witbetegelde MIKVA

Zenithaal verlichte gebedsruimte onder een tongewelf op gordelbogen opgevangen door consoles. Voor de rest een volledig blind bovenste register van de zijwanden. Getoogde muraalbogen en een acanthusfries geven reliëf aan het onderste register. Zuilen met acanthuskapiteel ondersteunen de damesgalerij en de rondboog van de apsis. De mozaïekvloer is afgelijnd met een cirkelmotief. De aron maakt als een versteend portiek integraal deel uit van dit overigens spaarzame architecturale decor. De eenvoudige houten bima (lessenaar voor de voorlezing) met hoekkandelabers was oorspronkelijk gepland in de apsis, maar kreeg later een meer centrale opstelling in de gebedsruimte, te midden van de eveneens houten bankenrijen, dito gestoelte voor de Rabbijn. Uitzonderlijk is het bewaarde liturgisch bad. Het meest opvallend waren ongetwijfeld de kleurrijke, sober uitgewerkte glas-in-loodramen van de bovenlichten in het gewelf en van het roosvenster in de voorgevel. Laatst genoemde verbeeldde het zegel van Salomon. Verloren in de Tweede Wereldoorlog. In het roosvenster prijkt nu de Davidster. De kroonluchters en lichtarmen dateren mogelijks van na de Tweede Wereldoorlog.

Nog vragen of wenst u een bezoek te brengen aan onze synagoge?

Bouwfysische toestand

Momenteel worden er belangrijke restauratiewerken uitgevoerd aan de Synagoge. Na fase 1 van de restauratiewerken, zal er volgend jaar (in 2018) gestart worden met de fase 2 van de restauratie. Indien het administratief gedeelte geen vertraging oploopt .

De algemene toestand van elektriciteit ,verwarming en sanitair was niet meer in orde en diende zeker onderhanden genomen te worden.

Ook de toegankelijkheid dient verbeterd.

De Synagoge is een publiek gebouw hiervoor geldt de Gewestelijke verordening inzake toegankelijkheid. Dit dient bekeken te worden met het Agentschap onroerend Erfgoed en staat gepland in fase 2 van de renovatie werken .

Volgende werken werden uitgevoerd in de eerste fase :

– Lot 1 : ruwbouw en afwerking

– Lot 2 : sanitaire en verwarming technische werken

– Lot 3 : elektriciteitswerken

Door het faillissement van de hoofdaannemer, zijn bepaalde werken van Lot 1 achterop geraakt. Er moet ook nog een belangrijk element van het ritueel bad (mikwa) afgewerkt worden. Het is de bedoeling dat dit alles tegen het einde van 2017 in orde komt.

De loten 2 en 3 zijn afgewerkt en zullen binnen enkele weken definitief opgeleverd worden. Na de vergadering van alle betrokkenen bij fase 1, zal er een verslag van definitieve oplevering opgemaakt worden en kan er gestart worden met de tweede fase van de restauratie.

De tweede fase omvat de restauratie van :

– de voorgevel (incl. smeedijzeren hekwerk)

– het dak werk en de herstelling (vervanging) van het schrijnwerk

– de beglazing (incl. brandglas en het glas in het dak) hersteld worden

– schilderwerken binnenin de synagoge. Het is de bedoeling om de originele kleuren uit het bouwjaar 1911 te bekomen. Hiertoe werd reeds een studie gemaakt van de muren en het rapport daarvan is in ons bezit.

– wij wachten op het verslag van Monumentenwacht om een definitief overzicht te hebben van de totale toestand.

– Ook dienen alle Gewestelijke verordeningen gerespecteerd te worden.

Voor de opstart van de tweede fase van de restauratiewerken, zal er nog een grondige inspectie moeten gebeuren van het dak, de gebinten, de goten, enz., teneinde een correcte inventaris te hebben van de uit te voeren werken. Dat alles zal in samenspraak moeten gebeuren de architect, het studiebureau, de Stad Oostende en de dienst ‘Monumenten en Landschappen – afdeling Brugge’ (monumentenwacht).

Gezien de pensionering van de architect die de 1° fase van de restauratie begeleide, hebben wij, een nieuw architectenbureau aangesproken om ons te helpen fase 1 correct aftewerken.

Gezien voor restauratiefase 2 een verhoogde erfgoedpremie van 80% zal aangevraagd worden dient een beheersplan opgemaakt te worden.

Fase 2 dienen alle parameters gerespecteerd te worden inzake openbare aanbesteding

Via onderstaande links kan je de regelgeving terugvinden m.b.t. het aanstellen van een ontwerper bij overheidsopdrachten.

Meer bepaald via de tweede website kan je alle modeldocumenten terugvinden.

https://www.onroerenderfgoed.be/nl/premies/kwaliteitseisen/

http://lokaalbestuur.vlaanderen.be/overheidsopdrachten/gesubsidieerde-werken-eredienstgebouwen